Obchodní podmínky, GDPR a návštěvní řád

Zakoupením vstupenky divák souhlasí s návštěvním řádem představení a přistupuje na následující obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 1. Pořadatelem a prodejcem vstupenek na webu www.divadlokarlstejn.cz je Celebrity Management s.r.o., IČ 25112422, se sídlem Karlštejn 136, 267 18
 2. Kontaktní údaje: info@divadlokarlstejn.cz
 3. Ceny vstupenek jsou vedeny v Kč včetně 12% DPH. 
 4. Možnosti platby za vstupenky 
 • online kartou (MasterCard a Visa) na webu www.divadlokarlstejn.cz v sekci vstupenky
 • v hotovosti při osobním vyzvednutí v předem dohodnutém termínu
 • bankovním převodem i na základě faktury vystavené pořadatelem a prodejcem vstupenek
 • Po přijetí platby si budete moci vytisknout svou eVstupenku, která vám bude doručena emailem. Vaše zakoupené vstupenky si budete moci vytisknout na své tiskárně přes ikonu opravňující k tisku vstupenek. K vytištění eVstupenky je nutný program umožňující tisk dokumentu ve formátu PDF (např. Adobe Acrobat Reader). Pořadatel neodpovídá za žádné obtíže způsobené neoprávněným zkopírováním této eVstupenky. eVstupenku je nutné uchovávat na bezpečném místě. Vstup na akci bude umožněn pouze na základě té eVstupenky, která projde kontrolou jako první. Při opětovném předložení eVstupenky nebo její kopie nebude vstup na akci umožněn bez ohledu na to, kdo eVstupenku předloží. Každá vstupenka je opatřena originálním QR kódem.

5. Kupující bere na vědomí, že na smlouvu o koupi vstupenky se dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), nevztahuje právo na odstoupení od smlouvy uzavřené s pořadatelem. Zakoupené vstupenky se nevrací ani nevyměňují. Při zakoupení si zkontrolujte správnost údajů na vstupence, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel. Vstupné se vrací pouze v případě zrušeného představení a není-li stanoveno jinak. Informace vydává Pořadatel. Náhrada jiných nákladů (doprava, ubytování apod.) se neposkytuje.    

Zakoupené vstupenky se nevrací ani nevyměňují, vyjma důvodu vyšší moci, a to pouze v případě úplného zrušení představení například z důvodu přírodní katastrofy nebo státem vyhlášeného nouzového stavu, v případě přeložení na jiný termín zůstávají vstupenky v platnosti.

6.  Opakovaným neuhrazením rezervací (pětkrát a více) a při podezření na přeprodej vstupenek, si pořadatel vyhrazuje právo takové rezervace bez upozornění zrušit a zamezit vytváření dalších rezervací.

7. Představení je hráno na staletém nádvoří, které není běžným divadelním prostorem. Vzhledem ke skutečnosti, že jde o významnou národní památku, nelze provádět žádné úpravy, které by umožnily elevaci hlediště. Představení se odehrává po celém nádvoří, z oken purkrabství, na hradbách i mezi diváky.

8. Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada. Ve výjimečných případech je možné požádat Pořadatele o vystavení duplikátu, který je zpoplatněn částkou 50 Kč za vstupenku.                                                                    

9. Upozorňujeme diváky, že po začátku představení není dovolen vstup do hlediště.

10. Vzhledem k charakteru kulturní památky zatím závažné stavebně technické důvody vylučují prostor přizpůsobit osobám s omezenou schopností pohybu. (viz Vyhláška č. 398/2009 Sb.). 

11. Pořizování audio-video záznamů v průběhu představení je zakázáno.                            

12. Představení se zpravidla neruší předem z důvodu nepříznivého počasí. Informace o konání představení při nepříznivém počasí obdrží diváci přímo na místě konání nebo na webu či facebookovém profilu představení. Vzhledem k velmi nepříznivému počasí si pořadatel vyhrazuje právo odložit začátek představení nebo představení přerušit, i opakovaně. O přerušení či zrušení představení rozhoduje výhradně pořadatel. 

V případě velmi nepříznivého počasí je pořadatel oprávněn představení zkrátit nebo ukončit tak, aby zajistil bezpečnost diváků a obsluhujícího personálu. Pokud je představení ukončeno po více než 50 odehraných minutách (tj po 2/3 čistého času inscenace), nárok na vrácení peněz nevzniká. V případě nepříznivého počasí je pořadatel oprávněn zařadit skladby muzikálu tak, aby zazněly všechny podstatné skladby díla.

13. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

14. Pořadatel vede aktuální databázi kupujících obsahující osobní údaje poskytnuté kupujícím v rámci nákupu nebo rezervace vstupenek a údajů týkajících se nákupů a plateb kupujícího na webu pořadatele (dále jen "Údaje").

 • Pořadatel je oprávněn zpracovávat Údaje pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z těchto Obchodních podmínek, případně vyplývajících z právních předpisů.

 • Kupující souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn zpracovávat Údaje a třídit je dle jednotlivých kategorií společně s ostatními osobními, provozními a lokalizačními údaji kupujícího, k jejichž zpracování dal kupující pořadateli souhlas, pro účely nabízení představení pořádaných pořadatelem a nabízení dalších produktů či služeb pořadatele, pro další marketingové či obchodní účely pořadatele, a to v rozsahu v jakém byly Údaje získány v souvislosti s poskytováním služeb pořadatele.
 • Kupující souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn pověřit zpracováním jeho Údajů třetí osobu jakožto zpracovatele.
 • Pořadatel bude zpracovávat Údaje týkající se nákupu vstupenky a platby za ni nebo za rezervaci vstupenek po dobu 5 let od okamžiku zaplacení příslušné vstupenky prostřednictvím webu divadlokarlstejn.cz.
  15. Změny v obsazení jsou vyhrazeny.            
  16. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.        
  17. Veškerá korespondence realizovaná na základě těchto Obchodních podmínek musí být druhé straně doručena elektronickou poštou.

 • Za zprávu doručenou kupujícímu se považuje e-mail doručený na adresu kupujícího zaregistrovanou na webu pořadatele.
 • Za zprávu doručenou pořadateli se považuje e-mail doručený na kontaktní e-mailovou adresu info@divadlokarlstejn.cz .
  Vymezení některých pojmů      
  Představení - kulturní a společenská událost v přesném termínu, na kterou lze koupit Vstupenky prostřednictvím webu divadlokarlstejn.cz provozovaným Pořadatelem Pořadatel - fyzická nebo právnická osoba, která zajišťuje pořádání Představení a která prodává nebo zprostředkovává prodej Vstupenek na Představení prostřednictvím webu www.divadlokarlstejn.cz . Pořadatel nabízí vstupenky také prostřednictvím smluvních prodejců jednajících na základě s ním uzavřené příkazní smlouvy. Obchodní podmínky smluvních prodejců se mohou v některých ohledech lišit od obchodních podmínek Pořadatele. Kupující - je buď spotřebitel (vždy fyzická osoba), nebo podnikatel (fyzická nebo právnická osoba). Spotřebitelemje ten, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s Pořadatelem nebo s ním jinak jedná.                                      Vstupenka - doklad opravňující držitele ke vstupu na Představení. Vstupenka je tištěná na prodejním místě smluvního prodejce Pořadatele. "E-vstupenka" je vstupenka, kterou kupující obdrží ve formátu PDF pro vlastní vytištění na tiskárně, a to vždy po objednání a úhradě prostřednictvím internetového obchodu Pořadatele nebo jeho smluvních prodejců. Jakýkoliv cizí zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou a jejímu majiteli nebude umožněn vstup do divadla. Vstupenka platí výhradně pro uvedený den, hodinu, představení, místo konání, řadu a místo na ní uvedené.

Návštěvní řád

 1. Fotografování a pořizování záznamů nejen ruší ostatní, ale zasahuje i do autorských práv. Proto je zakázáno.
 2. Upozorňujeme diváky, že po začátku představení není dovolen vstup do hlediště.
 3. Každá osoba vstupující na místo konání představení je povinna se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování divadla či jeho vybavení, a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek.
 4. Na místo konání představení vstupuje každý na vlastní nebezpečí.
 5. Návštěvníci představení se smí pohybovat pouze v prostorách jim určených a není jim dovoleno vstupovat do prostorů vyhrazených technikům divadla, hercům a dalšího personálu.
 6. Každá osoba bez rozdílu věku vstupující do divadla je povinna se prokázat platnou vstupenkou. Návštěvníci mladší 15 let se smí po divadle pohybovat pouze v doprovodu dospělé osoby. Rodiče jsou zodpovědní za své děti, aby nenarušovaly představení a nepohybovaly se během představení v hracím prostoru inscenace.
 7. Držitel vstupenky dává bez jakýchkoliv nároků vůči pořadateli i třetím osobám souhlas ke zhotovení a zveřejnění jakékoliv formy záznamu akce či záznamu v souvislosti s ní.
 8. V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom pověřenou osobu nebo zástupce pořadatele. Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných osob. Na každém představení je přítomna zdravotní služba.
 9. Do divadla je návštěvníkům zakázáno vstupovat se zvířaty vyjma asistenčních psů.
 10. V případě evakuace objektu divadla je každá osoba v té chvíli pobývající v objektu povinna dodržovat evakuační plán a řídit se pokyny pověřených osob řídících evakuaci.
 11. Diváci jsou povinni dodržovat aktuálně platná nařízení ministerstva zdravotnictví v souvislosti s onemocněním COVID-19.

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako subjektu údajů poskytujeme informace a poučení o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679 / 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známého pod označením "General Data Protection Regulation", se zkratkou "GDPR".

Tento dokument je pravidelně aktualizován.

Ujišťujeme vás, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. Ve společnosti platí přísná pravidla, jež stanovují, který konkrétní zaměstnanec a za jakých podmínek, může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat.

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

Informace o právech, která jako subjekt údajů máte

Správce Vašich osobních údajů:

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Celebrity Management s.r.o., IČO: 25112422, DIČ: CZ251124228, se sídlem Karlštejn 136, 267 18

Email: gdpr@divadlokarlstejn.cz

Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) společnost nemá zřízenou.

Jako subjekt údajů máte následující práva:

 • požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás jako správce zpracováváme ve smyslu článku 13, článku 14 a dále článku 15 nařízení GDPR,
 • požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů ve smyslu článků 16 a 17 nařízení GDPR,
 • požadovat omezení zpracování osobních údajů ve smyslu článku 18 nařízení GDPR
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů článku 21 nařízení GDPR
 • právo na přenositelnost svých osobních údajů ve smyslu článku 20 nařízení GDPR
 • právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, a to včetně profilování ve smyslu článku 22 nařízení GDPR
 • odvolat kdykoli svůj souhlas se zpracováním
 • na oznámení, že došlo k porušení zabezpečení jeho osobních údajů ve smyslu článku 34 nařízení GDPR
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu článku 13, článku 14 a dále článku 15 nařízení GDPR, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Praha, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů:

Jako subjekt údajů máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu se zpracováním osobních údajů před jeho odvoláním.

Odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů elektronicky:

Odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů provedete skrze odkaz v zápatí určený pro odvolání souhlasu při komunikaci, která je prováděna na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Uplatnění kteréhokoli z Vašich práv uvedených v nařízení GDPR:

Uplatnění práva musí být předloženo písemně v sídle společnosti, s Vaší prokazatelnou identifikací a její autentizací pověřeným pracovníkem.

Informace, na které máte jako subjekt údajů právo, Vám poskytneme na základě Vaší žádosti, rovněž v sídle společnosti po prokázání Vaší identity a její autentizaci.